Feeler

68 tekstów – auto­rem jest Feeler.

Nie mar­tw się tym, że stra­ciłeś nadzieję, ona jest jak Fe­niks, każde­go dnia od­radza się na nowo. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 listopada 2011, 16:38

Człowiek po­winien zaw­sze pa­miętać o swo­jej god­ności, po­zos­tałe rzeczy się nie liczą jeśli chodzi o ludzką godność. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2011, 20:46

I to już ko­niec, ko­niec baj­ki, którą sam wy­myśliłem i przez długi czas uważałem, że jest szan­sa na to by stała się rzeczywistością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lipca 2011, 08:30

Poez­ja bie­rze się ze smut­ku i cierpienia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 lipca 2011, 18:21

Wczo­raj byłem w czyścu, przeżywałem męczar­nie, dzi­siaj jes­tem w ra­ju i uśmiech nie schodzi mi z twarzy :D 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2011, 15:36

Nie myśl o tym co było, ani o tym co będzie, żyj tym co jest te­raz, dzięki te­mu nie będziesz żałował te­go co się wy­darzyło, ani nie roz­cza­rujesz się tym co się wydarzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2011, 17:41

Miłość - jak­by można było po pros­tu po­wie­dzieć: kocham Cię i chcę być z Tobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 maja 2011, 21:29

Ludzie mówią: jes­teś wyt­rwały, a tak nap­rawdę mylą wyt­rwałość z des­pe­racją i bra­kiem in­nych opcji. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 maja 2011, 20:41

Kim są te is­to­ty piekielne?
Kim są te de­mony o wyglądzie aniołów?
Kim są, że jed­nym spoj­rze­niem pot­ra­fią spra­wić by cały świat przes­tał istnieć?
Kim są, że je­den ruch ich ręki wy­wołuje wojny?
Kim są, że jed­no ich słowo pot­ra­fi za­mieniać w niewolników?
Kim są... kobiety? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 kwietnia 2011, 14:10

Łat­wiej po­wie­dzieć chodź się kochać, niż spróbo­wać żyć z jed­nym człowiekiem na co dzień. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2011, 18:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Feeler

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność